ALGEMENE UITLEENVOORWAARDEN VAN KUNSTKERK DIJK EN WAARD (STICHTING ARTOTHEEK HEERHUGOWAARD) - PARTICULIEREN

Het abonnement
1. Het abonnement kan op elke datum ingaan of worden aangepast. Bij aanmelding voor de vijftiende van de maand geldt de eerste van de maand als datum van toetreden of wijzigen. Bij aanmelding op of na de vijftiende van de maand geldt als datum van toetreden of wijzigen de eerste van de volgende maand. Het abonnement duurt tenminste één maand en wordt stilzwijgend verlengd.
2. Een nieuwe abonnee heeft twee keuzemogelijkheden:
    a. Een abonnement voor minimaal 1 jaar, waarbij de eerste drie maanden gratis zijn. Opzegging is binnen dat jaar niet mogelijk.
    b. Een abonnement met een opzegtermijn van 1 maand.
3. Het abonnement geeft recht op lenen van kunstwerken overeenkomstig het abonnementstarief dat geldt op de datum van uitleen. Een abonnement is mogelijk met of zonder spaartegoed.

Het spaartegoed
4. Bij een abonnement met spaartegoed wordt 40% gereserveerd als spaartegoed.
5. Dit tegoed kan UITSLUITEND worden gebruikt voor de aankoop van werken die eigendom zijn van de Kunstkerk, of voor werken die door de Kunstkerk in consignatie zijn genomen.

De betaling
6. Na legitimatie en de ondertekening van het inschrijvings- en incassoformulier, om de betaling automatisch per maand te laten plaatsvinden, kan werk worden uitgezocht en meegenomen. De abonnementsgelden worden per maand vooraf geïncasseerd.
7. Maakt de abonnee geen gebruik van de mogelijkheid tot lenen, dan is de abonnee toch abonnementsgeld verschuldigd.

Lenen, inleveren en kopen van werk
8. De uitleenperiode is vastgesteld op zes maanden. Indien het werk niet is gereserveerd door een andere abonnee, kan het werk nogmaals voor een periode van maximaal zes maanden worden uitgeleend. De abonnee heeft het recht het geleende werk op ieder tijdstip binnen de termijn om te ruilen.
9. De abonnee die een werk geleend heeft, heeft het eerste recht van koop.
10. Het abonnement geeft recht op aanschaf van werk volgens het tarief zoals vermeld staat op het werk. Prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen van de schilderijen zijn inclusief lijst. Betaling kan plaatsvinden met het opgebouwde spaartegoed en/of per bank of contant. Een klein deel van de werken is niet te koop.
11. Voor aankopen boven € 200,= kan gebruik gemaakt worden van onze kunstkoopregeling. Betaling in 12 maandelijkse termijnen, zonder rente (via automatische incasso). Er kan altijd zonder extra kosten vervroegd worden afgelost. Abonnees en niet-abonnees kunnen van deze regeling gebruik maken.

Aansprakelijkheid
12. De werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron, of in een vochtige omgeving worden geplaatst en mogen niet aan direct zonlicht worden blootgesteld. Het is aan te raden de werken ingepakt te vervoeren. Achter glas ingelijst werk dient met een uitgewrongen zeem, niet met een glanspoetsmiddel, te worden afgenomen.
13. De abonnee is in principe aansprakelijk voor schade aan, vermissing van of verloren gaan van werken tijdens de uitleenperiode. De abonnee is verplicht in geval van beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken de Kunstkerk onmiddellijk op de hoogte te stellen. Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen mogen niet worden verricht.
14. Reproduceren, kopiëren en tentoonstellen van geleende werken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van Kunstkerk Dijk en Waard.

Beëindigen van het abonnement
15. Bij opzegging voor de 15e van de maand geldt als beëindigingsdatum de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaatsvindt, mits alle geleende werken zijn ingeleverd en eventuele betalingsachterstanden zijn voldaan. Bij opzegging op of na de vijftiende van de maand geldt als beëindigingdatum de laatste dag van de volgende maand.
16. Indien na beëindiging van het abonnement spaartegoed resteert, kan de abonnee tot twee jaar na beëindiging van het abonnement nog werk aankopen bij de Kunstkerk. Na afloop van deze periode vervalt het spaartegoed automatisch aan de Kunstkerk. Voordat het spaartegoed (2 jaar na opzegging) aan de Kunstkerk vervalt, stuurt de Kunstkerk een aangetekende brief naar (oud-)abonnee om het spaartegoed te verzilveren. De kosten hiervan worden van het spaartegoed afgetrokken.
17. Bij een abonnement van 1 jaar, waarbij de eerste drie maanden gratis zijn, is opzeggen binnen dat jaar niet mogelijk. Na dat jaar gaat het abonnement over in een contract voor onbepaalde tijd en kan altijd worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.

Overige bepalingen
18. Bij te laat inleveren van werken kan de Kunstkerk een boete in rekening brengen overeenkomstig het tarief dat geldt op het moment van inleveren.
19. Omruilen of het aankopen van werk kan geweigerd worden als er achterstand van betaling is.
20. De Kunstkerk heeft het recht een abonnee die zich niet houdt aan de uitleenvoorwaarden, te schorsen als abonnee.
21. Alle door de Kunstkerk te maken incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, teneinde de door de abonnee verschuldigde bedragen te innen, komen voor rekening van de abonnee.
22. De werken zijn eigendom van de Kunstkerk of van de kunstenaar die de werken aan de Kunstkerk in consignatie heeft gegeven. In alle gevallen oefent de Kunstkerk uit eigen hoofde en namens de kunstenaar het eigendomsrecht op het werk uit.
23. Een abonnee dient zo spoedig mogelijk een adreswijziging aan de Kunstkerk te melden.
24. De Kunstkerk voldoet aan de nieuwe Wet Persoonsgegevens van 25 mei 2018.

Door ondertekening van het inschrijvings- en incassoformulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
1 maart 2019
Prijswijzigingen voorbehouden